Posts tagged ‘מחאת האוהלים’

10/10/2011

מחאת האוהלים 1885

כאילו לא היו הדברים רק בקיץ האחרון, ובאלף הבדלות לטובת הקיץ האחרון, שימו לב לידיעה שהתפרסמה בעיתון הצבי, ז' חשון תרמ"ו:

מודעות פרסומת
09/09/2011

המקום שבו נולדה התפיסה – מודי בר און

אנחנו מצרפים כאן את נוסח נאומו של מודי בראון בעצרת מחאת האוהלים בירושלים ביום שבת ה-3.9.2011. ההדגשות שלנו:

לפני כחודשיים עלתה לאוויר הסדרה שענת וזלצר ואני עשינו על ההיסטוריה של הקיבוץ. פתחנו אותה בחוות כינרת – המקום שבו לפני מאה וקצת, נולדה התפיסה שלפיה הגשמת הציונות אינה אפשרית ללא … צדק חברתי.

read more »

05/08/2011

על סדר היום – לקראת הימים הבאים

על סף העתיד עומדות רגלינו. שעת הפתרון לחלום-הקדומים מתקרבת. מה יהיה תוכנו?

העם העברי השיג את כרטיס-הכניסה לשוב לארצו ולעשות את העבדה המחכה לו.  מה איפוא יהיה תוכן החיים הלאומי-החברתי של שיבת ציון בימינו, תוכן החיים אשר יֵעשו פה?

כך פותח ברל כצנלסון את נאומו באספת הפועלים ברחובות בפורים 1918, שזכה לכותרת "לקראת הימים הבאים". על סדר היום הלאומי שלאחר הצהרת בלפור, הוא מציב לא את שאלות המסגרת הלאומית העומדת לקום, גבולותיה וסמליה, אלא את שאלת דמותו החברתית-כלכלית של היישוב העומד להבנות בארץ . בחודש האחרון שב נושא זה, שהיה לב מפעלה של העליה השניה, ותופס את מקומו על סדר היום הציבורי:

read more »