Posts tagged ‘מנהל-פועלים’

28/02/2011

כ"ד אדר – מסיכומי השביתה – דוד בן-גוריון

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

הפקידות והפועלים

הפקידות חוזרת על האכסניא שלה.

כסבורים היינו שכבר נפטרנו ממכה יישובית זו, שהרי הפקידות זו שפרחה ושגשגה בתקופת האפוטרופוסות הברונית [במושבות הברון רוטשילד] כמעט שנאכלה כולה בימי יק"א – אבל לא היינו אלא טועים. והריהי הולכת וקמה לתחיה בשיטת הפקידות החדשה דמיתקרית בשם "פלשתינא-אמט" [המשרד הארץ ישראלי]

read more »

מודעות פרסומת
02/01/2011

הרקע לשביתה הגדולה

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה  ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט.


…ככל אשר רחבה והתפתחה העבודה במשק, ככל אשר רב מספר הפועלים במקום – שינה ברמן את יחסיו לעובדים והבליט יותר ויותר את עמדתו כמנהל, כמפקח…

מרירות רבה נתעוררה בלב הפועלים על ידי קביעת דרגה בשכר העבודה לעובדים שונים. אחרי כן נתגלה גרעון כספי גדול בהוצאות המשק, אם כי נעשו קימוצים קפדניים על חשבונם של הפועלים. הגרעון הצדיק את חששותיהם של פועלי הגליל, שהובעו בתחילה ביחס לרווחים. הפועלים דרשו את שיתופם בהנהלה, ותביעה זו החמירה את החיכוכים בינם ובין המנהל.

פרקי הפועל הצעיר, ג'

read more »