Posts tagged ‘תנאים’

19/07/2011

מחאת הדיור בראי הימים ההם

מחאת הדיור מעלה אצלנו זכרונות מהימים ההם, בה התמודדו פועלי כנרת עם מצוקת הדיור שלהם. האם ניתן ללמוד שיעור מפעולתם (המוצלחת) שיהיה רלוונטי גם להיום? בכ' טבת תרע"א הופיע בעיתון פועלי ציון, "האחדות", מכתב של פועל מכנרת המתאר את החיים בחווה:

    זה כשני חדשים שבחווה עובדים חמישה ועשרים פועלים אשכנזים , מלבד הספרדים*, וחדרים לישון יש רק שלושה. בגדול מהם יש מקום לחמש מיטות ובקטנים לשלש בכל חדר. אולם, מבלי להתחשב עם זה הכניסו 18 מיטות.

read more »

מודעות פרסומת
05/01/2011

כ"ט בטבת – שביתת אזהרה

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה  ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט.

 

אחרי שהציעו לפני ברמן את הדרישות הנ"ל נכנס הוא למטבח הפועלים, נשא לפניהם נאום נלהב, הבטיח ולא הבטיח, הודה לא הודה בצדקת דרישותיהם והמסקנא היחידה שיכלו הפועלים להוציא מכל הנאום הנלהב הזה היתה, כי לברמן יש כשרון ארטיסטי במידה ידועה, ואולם  – במה שנוגע לעיקר הענין רוצה הוא לפטרם רק במילים ובנאומים נלהבים. הפועלים החליטו לשבות מעבודתם. אחרי ששבתו חצי יום נכנס איתם ברמן במשא ומתן, הבטיח להם לתקן תיכף את הקסרקטין ולהעתיק את המשרד במשך עשרה ימים, לא יאוחר. בנוגע לשתי הדרישות הנשארות, הרי הוא יכול להקציב על אחריותו רק 25 פרנק בשביל חובש ולבנות חדר לחולים אין הוא יכול בלי רשותו של הד"ר רופין, אלא שהוא תכף יכתוב לו אודות זה.

ממש"י [מנחם מנדל שמואלביץ'], מפועלי בית המוטור

read more »