Posts tagged ‘תרבות’

08/05/2011

ערב יום הזיכרון

לערב יום הזכרון, נביא מתוך דברים שנאמרו על קבר האחים של חללי הקרב על הדגניות(במלחמת העצמאות) בבית העלמין של דגניה, במלאות 30 יום לקרב. ניתן לשים לב לשאיפה המוזכרת, להקים חיים יפים וצודקים, וגם להתייחסות החדשנית לתפילת ה"קדיש"המסורתית:

"ורוצה אני להגיד לכם, אחים ובנים יקרים, דעו! האדמה הזאת, אשר למענה הקרבתם את חייכם הצעירים – לנו היא ולנו תהיה לעולם! צר ואויב לא כבש אותה, צר ואויב לא יכנס לגבולה. הארץ הזו, אשר למענה נלחמתם, לנו תהא לעולם. המדינה תקום, ישובים יהודים יקומו ויפרחו בכל רחבי הארץ, והצו שלכם: להתקדם! – ישמר בליבנו ובלב בנינו. ומי יתן ונזכה להקים חיים יפים, חיים צודקים. נתקדש ונתגדל ונתקדם ונתעלה! ועם זה נעלה את זכרכם הטהור והיקר והוד גבורתכם הנפשית."

בנוסף – מודעת ה"יזכור" שניסח ברל כצנלסון לאחר הקרב על תל-חי (בשנת 1920), שהפכה לבסיס לנוסח ה"יזכור" לחללי מערכות ישראל. אהרון שר, הנזכר במודעה, היה חבר קבוצת כנרת שהתנדב להגנת תל-חי:

מודעות פרסומת
17/04/2011

סדר פסח ראשון של חלוצים

חגי ישראל מצאו את החלוצים לעיתים קרובות נבוכים. רחוקים מבית ההורים והמשפחה, ללא ילדים להעביר להם תרבות וללא רצון לציין את החג לפי ההלכה הדתית המקובלת, חיפשו החלוצים דרך לבטא בחגיהם את חייהם החדשים. בתקופת העליה השניה, היו צרות אלה לעיתים קרובות מהוססות ולא מגובשות. מתאר יוסף שפרינצק את הסדר הראשון באוּם-ג'וני, העתידה להפוך לדגניה:

אזכור: ליל-הסדר הראשון באום ג'וני, בשנת תרע"א. הייתי עם קומץ הבחורים והבחורות, אשר בארשת פניהם הקורנות קראו את ה"מה נשתנה" החדש של חיינו, ותהיתי אותה שעה: השומעים? הישמעו את צלילי ההגדה החדשה אבותיהם ואחיהם הצעירים, המפוזרים בעולם הגדול? אותו כינוס שנתכנסו בליל הסדר נסתיים בסערת ריקודים. גורדון הזקן ובוסל הצעיר השתלבו במחול הנלהב כשהם שרים: "בוקר, בוקר בא – לעבודה.

רק בשנות השלושים, החלו סדרי הפסח הקיבוציים להערך מסביב להגדה כתובה, כאשר כל קיבוץ כותב לעצמו הגדה (במקרים רבים נכתבה הגדה חדשה בכל שנה), ורק בשנות החמישים החלו להיות מודפסות ההגדות הקבועות האחידות של הקיבוצים.

בימי הפסח אנו מצגים בכנרת תערוכה של הגדות קיבוציות. מחר בבוקר נפרסם כאן את תוכנית הפעילות המיוחדת לימי חול המועד.

חג חירות שמח.

צוות חצר כנרת