Archive for ינואר 3rd, 2011

03/01/2011

כ"ז טבת – תנאי החיים בחצר

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה  ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט.

בכ' טבת תרע"א הופיע בעיתון פועלי ציון, "האחדות", מכתב של פועל מכנרת המתאר את החיים בחווה:

זה כשני חדשים שבחווה עובדים חמישה ועשרים פועלים אשכנזים , מלבד הספרדים*, וחדרים לישון יש רק שלושה. בגדול מהם יש מקום לחמש מיטות ובקטנים לשלש בכל חדר. אולם, מבלי להתחשב עם זה הכניסו 18 מיטות. מובן מה גדול הדחק וההפסד לבריאות. המנהל  הבטיח ליתן לפועלים את חדרו שהוא דר בו עכשיו, לכשיבנה ביתו החדש. ופתאום קרה נס – הנגר עזב את ביתו וכבר נכנסו בו שלושה פועלים להתיישב בו. אולם המנהל החליט אחרת, וידחה את הפועלים מפני הערבים העובדים בבנין [בית המנהל] והפועלים מוכרחים ללון בחצר תחת כיפת השמים, בלילות קרים… הקדחת שבה לפרוש את רשתה בכנרת ובכל שבוע נוסעים שלושה ארבעה פועלים לבית החולים. אין ספק שזה מסיבת הדוחק בחדרים. עכשיו מרובה פנאי הפועלים… נמצאו אחדים שחפצו לסדר שעורי ערב בשביל הפועלים הרוצים ללמוד עברית. לדאבון – אין מקום לסדר בו השעורים והמקום היחידי הוא המטבח. אולם מפני סיבות שונות נוכחו אחרי שעורים אחדים שבמטבח אי אפשר ללמוד והשעורים חדלו. מפני אותן הסבות אי אפשר גם לסדר שום קריאות והחיים הרוחניים אצלנו דלים וריקים.

read more »

מודעות פרסומת